Open Source Software

Open Source Software
ปัจจุบันการใช้ Open Source Software กันมากมายและใช้งานได้ผลดี มีความเสถียรสูงมาก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า Open SourceSoftware เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ มิใช่เป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนที่มีการกล่าวถึงกัน กระแสทางเลือกของ Open Source เป็นเส้นทางหนึ่งที่หลายองค์กรต้องเริ่มให้ความสนใจ โดยเฉพาะในบางประเทศได้เริ่มดำเนินการในระดับนโยบายของประเทศ เช่น ประเทศจีนได้มีนโยบายและการประกาศจุดยืนของตนเองเด่นชัดที่จะพัฒนาและนำแนวทาง Open Source มาใช้
ทำความรู้จักกับ ” Open Source “
” Open Source ” ตามความหมาย Open Source หมายถึง การเปิดเผยซอร์สโค้ด รหัสโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปทางซอฟต์แวร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่หรือแจกจ่ายไปให้บุคคลอื่นที่ต้องการโดยมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงยินยอม (licensing agreement) จากการกระจายแพร่หลาย ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต และลีนุกซ์ ทำให้คำว่า” Open Source ” เป็นที่สนใจและแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และรับรู้ ซึ่งอาจจะนิยามและเข้าใจในรูปแบบของที่แจกจ่ายให้กับผู้ใช้ที่ต้องการด้วยรหัสที่ทำงานได้ (exccutable code) พร้อมกับซอร์สโค้ด (source code) ภายใต้ข้อตกลงยินยอมตาม (licensing agreement)

คุณสมบัติของ ” Open Source “
  • ยืดหยุ่นสูงกว่า จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จากคุณสมบัติที่มีความอ่อนตัวสามารถดัดแปลงให้เป็นไปตามความต้องการได้ ด้วยโครงสร้างที่กระจายส่วนประกอบออกเป็นโมดูลย่อย ๆ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง และควบคุม
  • ความเชื่อถือได้สูงเพราะ Open Source มีศักยภาพในการทำงานที่สูง และเชื่อถือได้ ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วหลายสถานการณ์ ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ อย่างเช่น เป็นเซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปิดเครื่อง ไปจนถึงสถานการณ์วิกฤติ อย่างเช่นการรักษาสถานะของระบบไว้ในขณะที่ทรัพยากรของระบบลดลงต่ำที่สุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บางองค์กรที่เคยใช้ระบบเครือข่ายในองค์กรอยู่แล้ว มีระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เสียงบประมาณสั่งซื้อมาใช้ และนำคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของ Open Source เข้าไปใช้ในองค์กร ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ ด้านการรักษาความปลอดภัย
สำหรับประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เนคเทคจึงได้รวบรวมโปรแกรม Open Source ตลอดจน Free ware ต่างๆที่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows เผยแพร่และแจกจ่ายฟรีให้แก่ผู้สนใจ โดยเริ่มออกแผ่นซีดี” Open Source และ Free wareสำหรับระบบปฏิบัติการ windows รุ่น 1.0 ” เมื่อเดือนธันวาคม 2547 พร้อมทั้งได้มีการทดลองใช้งานกับบุคลากรของ เนคเทคทั้งหมด ตลอดจนบางกลุ่มของ สวทช. เนคเทคหวังว่าซอฟต์แวร์ชุดนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้รู้จักซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้น และเกิดความสะดวกในการนำไปใช้งาน อันจะช่วยลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ราคาแพงลงได้ และลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้อีกทางด้วย ปัจจุบันเนคเทคได้รวบรวมโปรแกรมโดยทบทวนรุ่นของโปรแกรมเดิม รวมทั้งได้นำโปรแกรมใหม่ที่น่าสนใจมาเพิ่มเติม ในรูปของแผ่นซีดีที่สามารถนำไปทำสำเนาให้ผู้อื่นได้ ตราบใดที่ท่านไม่ไปละเมิดข้อตกลงในการใช้โปรแกรม ตามเงื่อนไขของกาารอนุญาตใช้โปรแกรมที่มากับโปรแกรมแต่ละโปรแกรม

Open Source Software มีบทบาท และ ความสำคัญอย่างไร
หากมองย้อนไปในอดีตถึงความสำเร็จของอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้มีผู้คนได้รับประโยชน์มากมายมหาศาล และลองตั้งคำถามดูว่าทำไมอินเทอร์เน็ตจึงประสบความสำเร็จ คำตอบที่เด่นชัด คือ คงจะได้รับว่าเป็น เพราะ Open Source โค้ดซอฟต์แวร์ ทั้งนี้เพราะเมื่อครั้งมีการพัฒนาอินเทอร์เน็ต TCP/IP มีเทคโนโลยีที่เป็นระบบปิดอีกหลายเทคโนโลยี เช่น SNA, DECNET รวมถึงเน็ตเวิร์กแบบอื่น ๆ อีกมาก แต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้รับแรงหนุนจากกลุ่มผู้พัฒนาในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เน้นในเรื่องทางการค้าเป็นหลัก และได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐ (NSF) ขณะเดียวกันมียูนิกซ์หลายตัวในยุคแรก เช่น BSD Unix ที่ทำในรูปแบบOpen Source ทำให้บนเครือข่ายใช้ยูนิกซ์ BSD หลังจากนั้นก็มีโปรแกรมแบบ Open Source ที่มีบทบาทที่สำคัญตามมาอีกหลายโปรแกรมเช่น GNU C คอมไพเลอร์ที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้พัฒนาโปรแกรม การพัฒนาระบบยูนิกซ์ทำให้เกิดการพัฒนาโปรแกรม BIND ซึ่งเชื่อมโยงระบบ DNS ของทั่วโลกเข้าด้วยกันทำให้อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในปัจจุบัน ใช้ระบบฐานข้อมูล DNS แบบร่วมกัน ซึ่งก็เป็นส่วนของOpen Source ในยุคแรกมีความสำเร็จของโปรแกรม OpenSource ที่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ตและใช้มาถึงปัจจุบันคือ ระบบอีเมล์ ที่มีโปรแกรม Sendmail มีโปรแกรมเอดิเตอร์ที่รู้จักกันดีคือ EMAC โปรแกรมการสร้างเอกสารที่มีประโยชน์มากในการสร้างเอกสารที่เป็นต้นแบบของยุคปัจจุบันในเรื่อง tag คือโปรแกรม Tex ยิ่งในระยะหลังเมื่อ www กระจายตัวมากขึ้น การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็มีโปรแกรม Open Source ช่วยทำให้ฐานของเว็บกระจายเร็วยิ่งขึ้น
อนาคตของ Open Source
ทุกวันนี้เกือบทุกองค์กรเริ่มตระหนักและเห็นจริงแล้วว่าค่าใช้จ่ายทางด้านซอฟต์แวร์แนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกทั้งวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่นี้มีวงจรชีวิตที่สั้นมาก ซอฟต์แวร์ที่จัดซื้อหามาด้วยราคาแพง มีวงจรชีวิตเพียงแค่ไม่เกินสองปีต้องอัพเกรดหรือปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ หรือต้องซื้อหาสิทธิ์มาใช้ใหม่ การดำเนินการในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์จึงเป็นต้นทุนที่เป็นปัญหาใหญ่ตามมาองค์กรหลายองค์กรจึงต้องหันมาทบทวนและดูว่ามีการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร หากพิจารณาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันบนอินเทอร์เน็ต ทั้งเมล์เซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์บริการอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งพบว่ามีการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์กันมากมาย และใช้งานได้ผลดี มีความเสถียรสูงมาก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ มิใช่เป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนที่มีการกล่าวถึงกัน
สรุป
Open Source เป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งอย่างที่มาแรงในปี 52 Open Source ชื่อเต็มๆก็คือ Open Source Software (OSS) คือซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีการเปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ หรือตัวโปรแกรม (Source code) และอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเสรีพัฒนา และสามารถให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ พร้อมทั้งเปิดเผยแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้กำหนด Open Source Software ได้กำหนดเงื่อนไขของความเป็น Open Source Software ต้องเข้าข่ายเงื่อนไขต่างๆ เช่น การเผยแพร่ได้อย่างเสรี การอนุญาตให้แก้ไขปรับปรุงโปรแกรม ต้องไม่มีข้อกำหนดใดๆที่ต้องใช้เทคโนโลยีของใคร หรือกลุ่มใดๆเป็นการเฉพาะ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: